O ISP/ o instytucie stosowania prawa

Instytut Stosowania Prawa Sp. z.o.o. z siedzibą w Białymstoku we współpracy z uznanymi specjalistami z różnych dziedzin prawa zaprasza Państwa do zapoznania się z ofertą szkoleniową.

Szkolenia dedykowane są głównie wyższej kadrze menedżerskiej, przedsiębiorcom, organom wykonawczym administracji samorządowej. Programy szkoleniowe dostosowujemy do potrzeb uczestników, uwzględniając wcześniej zgłoszone tematy.

Szkolenia prowadzone są w grupach maksymalnie 30 osobowych, mają charakter praktyczny i odbywają się przy aktywnym udziale wszystkich uczestników. Każdy Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe.

Szkolenia trwają dwie godziny i kończą się wspólnym lunchem.

Regulamin szkoleń

Klauzula informacyjna

Formularz zgłoszeniowy

Najbliższa konferencja / nie zapomnij o niej!

Rozliczanie kosztów ciepła, wyzwanie z którym należy się zmierzyć.

Termin szkolenia: 29.03.2017 godz. 12.00

Miejsce szkolenia: sala konferencyjna Hotelu Aristo, ul. Kilińskiego 15, Białystok

ODBIORCY SZKOLENIA:

 • - zarządcy nieruchomości - starsze zasoby ( posiadające piony grzewcze i rozliczające się w oparciu o podzielniki elektroniczne )
 • - spółdzielnie mieszkaniowe
 • - biegli sądowi z zakresu ciepłownictwa
 • - wspólnoty mieszkaniowe

PLAN SZKOLENIA:

1. Dyskusyjne metody rozliczeń ciepła - wstęp.
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE.
3. Nowe metody – dokładnie, czy na skróty?
4. VDI.
5. (Nie)komfort cieplny.

Materiał szkoleniowy powstał w całości na podstawie doświadczeń własnych autorów, w szczególności budowy i rozwijania systemu rozliczenia kosztów zakupu ciepła w spółdzielni mieszkaniowej, którą kierują. System rozliczeń wraz z regulaminem gospodarki cieplnej jest w całości ich autorstwa. W czasie szkolenia podzielą się z Państwem swą wiedzą oraz omówią wyniki nowej metody.

Materiały szkoleniowe przekazane będą w formie elektronicznej, na wskazany przez Uczestnika szkolenia adres mailowy.

Cena:
- Koszt uczestnictwa w szkoleniu z lunchem wynosi 330,00 zł plus podatek VAT 23% (405,90 zł brutto).
- Koszt uczestnictwa w szkoleniu 280,00 zł plus podatek VAT 23% (344,40 zł brutto).

Zapisz się / zgłoś chęć uczestnictwa!

Praktyczne aspekty Umowy o roboty budowlane- jak odzyskać wynagrodzenie, jak skutecznie unikać naliczenia i zapłaty kar umownych oraz odszkodowania.

Termin szkolenia: 05.04.2017 godz. 14.00

Miejsce szkolenia: sala konferencyjna Hotelu Aristo, ul. Kilińskiego 15, Białystok

ODBIORCY SZKOLENIA:

 • - Członkowie Zarządów firm budowlanych,
 • - podwykonawcy
 • - kierownicy robót
 • - kierownicy budów
 • - inżynierowie kontraktów
 • - podmioty biorące udział w procesach budowlanych

PLAN SZKOLENIA:

1. Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy– kiedy, za co i czy płacić?
2. Istotne okoliczności mające wpływ na obowiązek zapłaty kar umownych i odszkodowania- jak skutecznie uniknąć naliczenia i zapłaty.
3. Zabezpieczenie umowy –kaucja czy gwarancja bankowa?
4. Odpowiedzialność stron umowy w świetle rozstrzygnięć Sądów.
5. Dochodzenie roszczeń z tytułu umowy o roboty budowlane w praktyce- jak się przygotować do sporu.

Cena:
- Koszt uczestnictwa w szkoleniu z lunchem wynosi 330,00 zł plus podatek VAT 23% (405,90 zł brutto).
- Koszt uczestnictwa w szkoleniu 280,00 zł plus podatek VAT 23% (344,40 zł brutto).

Zapisz się / zgłoś chęć uczestnictwa!

Rozliczanie kosztów ciepła, wyzwanie z którym należy się zmierzyć.

Termin szkolenia: 28.04.2017 godz. 12.00

Miejsce szkolenia: sala konferencyjna Hotelu Aristo, ul. Kilińskiego 15, Białystok

ODBIORCY SZKOLENIA:

 • - zarządcy nieruchomości - starsze zasoby ( posiadające piony grzewcze i rozliczające się w oparciu o podzielniki elektroniczne )
 • - spółdzielnie mieszkaniowe
 • - biegli sądowi z zakresu ciepłownictwa
 • - wspólnoty mieszkaniowe

PLAN SZKOLENIA:

1. Dyskusyjne metody rozliczeń ciepła - wstęp.
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE.
3. Nowe metody – dokładnie, czy na skróty?
4. VDI.
5. (Nie)komfort cieplny.

Materiał szkoleniowy powstał w całości na podstawie doświadczeń własnych autorów, w szczególności budowy i rozwijania systemu rozliczenia kosztów zakupu ciepła w spółdzielni mieszkaniowej, która kierują. System rozliczeń wraz z regulaminem gospodarki cieplnej jest w całości ich autorstwa. W czasie szkolenia podzielą się z Państwem swą wiedzą oraz omówią wyniki nowej metody.

Materiały szkoleniowe przekazane będą w formie elektronicznej, na wskazany przez Uczestnika szkolenia adres mailowy.

Cena:
- Koszt uczestnictwa w szkoleniu z lunchem wynosi 330,00 zł plus podatek VAT 23% (405,90 zł brutto).
- Koszt uczestnictwa w szkoleniu 280,00 zł plus podatek VAT 23% (344,40 zł brutto).

Zapisz się / zgłoś chęć uczestnictwa!

Szkolenie okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników administracyjno-biurowych oraz pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Termin szkolenia: 17.05.2017 godz. 12.00

Miejsce szkolenia: sala konferencyjna Hotelu Aristo, ul. Kilińskiego 15, Białystok

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • - pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno–biurowych
 • - pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami, innych osób kierujących pracownikami ( kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych)

PLAN SZKOLENIA:

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla życia i zdrowia pracowników.
3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.
4. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metody prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
5. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
6. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy.
7. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Szkolenie odbędzie się 17 maja 2017 roku (środa), w sali konferencyjnej Hotelu Aristo przy ul. Kilińskiego 15. W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa (kawa, herbata, napoje, przekąski, ciastka, owoce).

Cena:
- Koszt uczestnictwa w szkoleniu z lunchem wynosi 150,00 zł plus podatek VAT 23% (184,50 zł brutto).

Zapisz się / zgłoś chęć uczestnictwa!

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Termin szkolenia: 31.05.2017 godz. 14.00-16.00

Miejsce szkolenia: sala konferencyjna Hotelu Aristo, ul. Kilińskiego 15, Białystok

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • - wszystkich użytkowników wieczystych nieruchomości w szczególności do Członków Zarządów
 • - osób prawnych
 • - zarządców nieruchomości
 • - wspólnot mieszkaniowych
 • - radców prawnych

PLAN SZKOLENIA:

1. Procedura aktualizacji opłaty rocznej.
1.1 Przesłanki aktualizacji
1.2 operat szacunkowy nieruchomości
1.3 pisemne wypowidzenie wysokości dotychczasowej opłaty wraz z ofertą przyjęcia jej nowej wysokości
2. Procedura odwoławcza.
2.1 wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) o uznanie, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona lub uzasadniona w innej wysokości
2.2 znaczenie kontr operatu szacunkowego i opinii Stowarzyszenia Rzeczoznawców dot. oceny operatu, który był podstawą do zmiany opłaty rocznej
3. Postępowanie przed sądem powszechnym w przypadku złożenia sprzeciwu od decyzji SKO nie uwzględniającej odwołania
4. Orzecznictwo

Szkolenie odbędzie się 31 maja 2017 roku (środa), w sali konferencyjnej Hotelu Aristo przy ul. Kilińskiego 15. W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa (kawa, herbata, napoje, przekąski, ciastka, owoce).

Cena:
- Koszt uczestnictwa w szkoleniu z lunchem wynosi 150,00 zł plus podatek VAT 23% (184,50 zł brutto).

Zapisz się / zgłoś chęć uczestnictwa!

Mobbing jako przykład nieetycznych zachowań w biznesie

Termin szkolenia: 13.10.2017 godz. 12.00

Miejsce szkolenia: Biaglass Huta Szkła Białystok Sp. z o.o. ul. Syczewskiego 8, Białystok

PLAN SZKOLENIA:

1. Pojęcie „Mobbingu” - wyjaśnienie ogólnej definicji, wskazanie celu działań mobbingowych.
2. Pojęcie „Mobbingu” w kodeksie pracy, wyjaśnienie przepisów kodeksowych.
3. Przedstawienie i wyjaśnienie obowiązujących zasad etyki biznesu
4. Przykłady zachowań charakterystycznych dla wystąpienia mobbingu
5. Omówienie konkretnych zachowań mobbingowych na podstawie orzeczeń sądowych
6. Przedstawienie przepisów kodeksu karnego w zakresie zachowań sprzecznych z obowiązującymi w miejscu pracy zasadami.
7. Procedura postępowania w przedsiębiorstwie w przypadku stwierdzenia podejrzenia wystąpienia mobbingu w zakładzie pracy.
8. Procedura sądowa - jej etapy i skutki dla pracodawcy – w przypadku wniesienia powództwa przez pracownika.
9. Dyskusja z grupą w przedmiocie zachowań występujących w zakładzie pracy.

Mobbing jako przykład nieetycznych zachowań w biznesie

Termin szkolenia: 09.02.2018 godz. 13.00

Miejsce szkolenia: Wojewódzkie Biuro Geodezji, ul Gen F.Kleeberga 20, Białystok

PLAN SZKOLENIA:

1. Pojęcie „Mobbingu” - wyjaśnienie ogólnej definicji, wskazanie celu działań mobbingowych.
2. Pojęcie „Mobbingu” w kodeksie pracy, wyjaśnienie przepisów kodeksowych.
3. Przedstawienie i wyjaśnienie obowiązujących zasad etyki biznesu
4. Przykłady zachowań charakterystycznych dla wystąpienia mobbingu
5. Omówienie konkretnych zachowań mobbingowych na podstawie orzeczeń sądowych
6. Przedstawienie przepisów kodeksu karnego w zakresie zachowań sprzecznych z obowiązującymi w miejscu pracy zasadami.
7. Procedura postępowania w przedsiębiorstwie w przypadku stwierdzenia podejrzenia wystąpienia mobbingu w zakładzie pracy.
8. Procedura sądowa - jej etapy i skutki dla pracodawcy – w przypadku wniesienia powództwa przez pracownika.
9. Dyskusja z grupą w przedmiocie zachowań występujących w zakładzie pracy.

RODO bez tajemnic – unijna reforma przepisów

Termin szkolenia: 27.02.2018 godz. 10.00-14.00

Miejsce szkolenia: Sala konferencyjna Hotelu Aristo przy ul. Kilińskiego 15, Białystok

PLAN SZKOLENIA:

I. Zmiany w ochronie danych osobowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) ( RODO).
Porównanie stanu prawnego po 25 maja 2018 r. z obecnie obowiązującym:
1.Rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do przestrzegania ochrony danych osobowych po 25 maja 2018 r.
2.Nowe kategorie danych osobowych, podstawowe pojęcia z zakresu danych osobowych.
3.Nowe zasady przetwarzania danych, podstawy prawne przetwarzania informacji. Zgoda osoby której dane dotyczą.
4. Księgowa, prawnik, informatyk jako podmiot przetwarzający:
- obowiązki podmiotu przetwarzającego dane w imieniu ADO,
- warunki powierzania danych osobowych,
- zapisy w umowach dotyczące powierzania danych osobowych,
- odpowiedzialność podmiotów przetwarzających,
- outsourcing usług informatycznych.
5. Uprawnienia osób których dane dotyczą.
6. Wdrożenie RODO w małych i średnich przedsiębiorstwach.
7. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów.
II. ABI w nowej roli Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD).
1. Administrator danych osobowych (ADO).
2. Rola i funkcje Administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).
3. Kto jest zobowiązany do wyznaczenia IOD po wejściu w życie RODO.
4. Nowe wymagania i zasady wyznaczania IOD.
5. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
III. Inwentaryzacja zasobów danych osobowych i systemu ich ochrony w związku z wejściem RODO.
1. Wpływ zmian prawnych na organizację podmiotu.
2. Audyt zgodności aktów wewnętrznych firm z RODO.
4. Sposoby analizy i szacowania ryzyka dotyczącego przetwarzania danych osobowych.
4. Zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych osobowych.
5. Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, środowiskowego, osobowego ochrony informacji.
6. Środki organizacyjne służące ochronie danych osobowych.
IV. Bezpieczeństwo i odo w obszarze IT
1. Dane osobowe w systemach informatycznych
- dane strukturalne,
- dane niestrukturalne.
2. Przygotowanie systemów IT do przetwarzania danych osobowych.
Poziomy bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemach IT
- poziom podstawowy,
- poziom podwyższony,
- poziom wysoki.
3. Operacje na danych osobowych w systemach IT
- rozliczalność przetwarzania danych,
- nadawanie identyfikatorów i uprawnień,
- modyfikowanie danych,
- usuwanie danych,
- usuwanie danych, a kopie zapasowe.
4. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych
- Polityka bezpieczeństwa
-Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych
- Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi
- Sposób przepływu danych między poszczególnymi systemami
- Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi
5.Urządzenia przenośne – wykorzystanie w firmie
- Miejsce w systemie informatycznym
- Mechanizmy kontroli dostępu do danych
- Szczególne środki ostrożności
6. Kontrola GIODO\UODO
- przygotowanie do kontroli – checklista,
- przebieg kontroli,
- czynności pokontrolne.
7. ABC bezpieczeństwa w sieci
Wskazówki i porady. Jak nie stać się ofiarą cyberataków?

O wykładowcach

Małgorzata Sokołowska – radca prawny, trener, praktyk

Absolwentka prawa, ukończyła dwie aplikacje: sądową i radcowską. Ekspert prawa cywilnego, gospodarczego, ochrony danych osobowych. Autorka wielu programów szkoleniowych z zakresu prawa gospodarczego, windykacji należności, prawa energetycznego, ochrony danych osobowych, administracyjnego adresowanych zarówno do przedsiębiorców jak i pracowników administracji publicznej. Tworzy i prowadzi szkolenia dla praktyków w swoich dziedzinach. Od 2006 r. prowadzi kancelarię prawną. Na co dzień reprezentuje klientów w sporach sądowych z zakresu prawa pracy, cywilnego i gospodarczego oraz przed urzędami i instytucjami. Zajmuje się doradztwem prawnym dla spółek prywatnych oraz organów administracji rządowej i samorządowej. Posiada zdolność przekazywania nawet bardzo specjalistycznej wiedzy w sposób zrozumiały dla osób nie posiadających wykształcenia prawniczego, zachowując wysoki poziom merytoryczny.

Maciej Niewiński – specjalista bezpieczeństwa, administrator IT, audytor

Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej specjalizacji inżynieria komputerowa. Audytor wiodący i wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013. Od 2009 specjalizuje się w kwestii bezpieczeństwa systemów informatycznych. Na co dzień projektuje i administruje systemami infrastruktury informatycznej w sektorze bankowym. Zajmuje się oceną podatności obszarów IT firm.

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 390,00 zł plus podatek VAT 23 % (479,70 zł brutto).

Należność za udział w szkoleniu należy przekazać na rachunek bankowy o numerze: 39 1020 1332 0000 1402 1037 7812 (z dopiskiem zawierającym tytuł szkolenia, termin, imię i nazwisko uczestnika).

UWAGA! BRAK WOLNYCH MIEJSC! najbliższe kolejne szkolenie z RODO odbędzie się 22.03.2018

Odpowiedzialność głównego księgowych w aspekcie ewentualnej odpowiedzialności karnej

Termin szkolenia: 06.03.2018 godz. 11.00

Miejsce szkolenia: DK Doradztwo Sp. z o.o. ul. Władysława Broniewskiego 4, Białystok

PLAN SZKOLENIA:

1. Pojęcie umyślności działania, wina jako przesłanka odpowiedzialności- uwagi ogólne.

2. Odpowiedzialność księgowego jako pracownika w myśl przepisów kodeksu pracy.

3. Odpowiedzialność księgowego w zakresie cywilno-prawnym, wybrane zagadnienia.

4. Wybrane zagadnienia w zakresie odpowiedzialności na gruncie ustawy o rachunkowości i kodeks karny skarbowy.

5. Wybrane zagadnienia w zakresie odpowiedzialności księgowego za czyny polegające m.in. udziale w grupie przestępczej, "karuzeli VAT", przygotowanie dokumentacji w zakresie kredytów, odpowiedzialność za wystawianie zaświadczeń, sporządzanie nieprawidłowej dokumentacji w zakresie dofinansowania, przygotowanie dokumentacji w zakresie ubezpieczeń.

6. Odpowiedzialność księgowego za sporządzenie sprawozdania finansowego- przepisy zawarte w kodeksie spółek handlowych, ustawie o rachunkowości.

7. Odpowiedzialnośc księgowego jako prokurenta spółki kapitałowej- wybrane zagadnienia.

8. Odpowiedzialność księgowego jako członka zarządu spółki kapitałowej- wybrane zagadnienia.

9. Zarys procedury postępowania przygotowawczego- wybrane zagadnienia.

10. Zabezpieczenia majątkowe w toku postępowania przygotowawczego dokonywane na majątku.

11. Wybrane orzecznistwo sądowe.

12. Odpowiedzialność za naprawienie szkody w kontekście przepisów prawa pracy i kodeksu karnego, kodeksu karno- skarbowego.

RODO bez tajemnic – unijna reforma przepisów

Termin szkolenia: 22.03.2018 godz. 10.00-15.00

Miejsce szkolenia: Sala konferencyjna Hotelu Aristo przy ul. Kilińskiego 15, Białystok

PLAN SZKOLENIA:

I. Zmiany w ochronie danych osobowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) ( RODO).
Porównanie stanu prawnego po 25 maja 2018 r. z obecnie obowiązującym:
1.Rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do przestrzegania ochrony danych osobowych po 25 maja 2018 r.
2.Nowe kategorie danych osobowych, podstawowe pojęcia z zakresu danych osobowych.
3.Nowe zasady przetwarzania danych, podstawy prawne przetwarzania informacji. Zgoda osoby której dane dotyczą.
4. Księgowa, prawnik, informatyk jako podmiot przetwarzający:
- obowiązki podmiotu przetwarzającego dane w imieniu ADO,
- warunki powierzania danych osobowych,
- zapisy w umowach dotyczące powierzania danych osobowych,
- odpowiedzialność podmiotów przetwarzających,
- outsourcing usług informatycznych.
5. Uprawnienia osób których dane dotyczą.
6. Wdrożenie RODO w małych i średnich przedsiębiorstwach.
7. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów.
II. ABI w nowej roli Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD).
1. Administrator danych osobowych (ADO).
2. Rola i funkcje Administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).
3. Kto jest zobowiązany do wyznaczenia IOD po wejściu w życie RODO.
4. Nowe wymagania i zasady wyznaczania IOD.
5. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
III. Inwentaryzacja zasobów danych osobowych i systemu ich ochrony w związku z wejściem RODO.
1. Wpływ zmian prawnych na organizację podmiotu.
2. Audyt zgodności aktów wewnętrznych firm z RODO.
3. Środki organizacyjne służące ochronie danych osobowych.
IV. Dokumentacja ochrony przetwarzania danych w świetle RODO.
1. Polityka bezpieczeństwa informacji.
2. Instrukcja zarządzania systemami IT.
V. Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych.
1. Dane osobowe w systemach IT.
2. Administrator Systemów Informatycznych.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa w urządzeniach przenośnych.

O wykładowcach

Małgorzata Sokołowska – radca prawny, trener, praktyk

Absolwentka prawa, ukończyła dwie aplikacje: sądową i radcowską. Ekspert prawa cywilnego, gospodarczego, ochrony danych osobowych. Autorka wielu programów szkoleniowych z zakresu prawa gospodarczego, windykacji należności, prawa energetycznego, ochrony danych osobowych, administracyjnego adresowanych zarówno do przedsiębiorców jak i pracowników administracji publicznej. Tworzy i prowadzi szkolenia dla praktyków w swoich dziedzinach. Od 2006 r. prowadzi kancelarię prawną. Na co dzień reprezentuje klientów w sporach sądowych z zakresu prawa pracy, cywilnego i gospodarczego oraz przed urzędami i instytucjami. Zajmuje się doradztwem prawnym dla spółek prywatnych oraz organów administracji rządowej i samorządowej. Posiada zdolność przekazywania nawet bardzo specjalistycznej wiedzy w sposób zrozumiały dla osób nie posiadających wykształcenia prawniczego, zachowując wysoki poziom merytoryczny.

Maciej Niewiński – specjalista bezpieczeństwa, administrator IT, audytor

Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej specjalizacji inżynieria komputerowa. Audytor wiodący i wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013. Od 2009 specjalizuje się w kwestii bezpieczeństwa systemów informatycznych. Na co dzień projektuje i administruje systemami infrastruktury informatycznej w sektorze bankowym. Zajmuje się oceną podatności obszarów IT firm.

Szkolenie adresowane jest w szczególności do osób odpowiedzialnych w organizacji za obszar ochrony danych osobowych tj. Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, specjalistów ds. ochrony danych osobowych, kadry kierowniczej odpowiedzialnej za system ochrony danych, pracowników działu kadr, marketingu, obsługi klienta i innych działów przetwarzających dane osobowe. Osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 480,00 zł.

Należność za udział w szkoleniu należy przekazać na rachunek bankowy o numerze: 39 1020 1332 0000 1402 1037 7812 (z dopiskiem zawierającym tytuł szkolenia, termin, imię i nazwisko uczestnika).

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail isp@isp.info.pl do dnia 19 marca 2018 r.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefony: (85) 744 66 59, kom. 882 077 284.

RODO bez tajemnic – unijna reforma przepisów

Termin szkolenia: 24.04.2018 godz. 10.00-15.00

Miejsce szkolenia: ul. Elizy Orzeszkowej 32 lok 502, Białystok

PLAN SZKOLENIA:

I. Zmiany w ochronie danych osobowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) ( RODO).
Porównanie stanu prawnego po 25 maja 2018 r. z obecnie obowiązującym:
1.Rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do przestrzegania ochrony danych osobowych po 25 maja 2018 r.
2.Nowe kategorie danych osobowych, podstawowe pojęcia z zakresu danych osobowych.
3.Nowe zasady przetwarzania danych, podstawy prawne przetwarzania informacji. Umowa i zgoda osoby której dane dotyczą, jako podstawa do przetwarzania danych. Podstawowe elementy umowy o przetwarzanie danych- wzory.
4. Księgowa, prawnik, informatyk jako podmiot przetwarzający:
- obowiązki podmiotu przetwarzającego dane w imieniu ADO,
- warunki powierzania danych osobowych,
- zapisy w umowach dotyczące powierzania danych osobowych,
- odpowiedzialność podmiotów przetwarzających,
- outsourcing usług informatycznych.
5. Uprawnienia osób których dane dotyczą. Prawo do cofnięcia zgody, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych.
6. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
II. ABI w nowej roli Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD).
1. Administrator danych osobowych (ADO).
2. Rejestr czynności przetwarzania- kto jest zobowiązany do prowadzenia, zasady prowadzenia rejestru.
3. Kto jest zobowiązany do wyznaczenia IOD po wejściu w życie RODO.
4. Nowe wymagania i zasady wyznaczania IOD.
5. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracowników ADO oraz inne rodzaje dokumentacji związanej z wprowadzeniem RODO w firmie.
III. Inwentaryzacja zasobów danych osobowych i systemu ich ochrony w związku z wejściem RODO.
1. Wpływ zmian prawnych na organizację podmiotu.
2. Audyt zgodności aktów wewnętrznych firm z RODO.
3. Środki organizacyjne służące ochronie danych osobowych.
4. Zmiany w umowach handlowych w związku z wejściem w życie RODO.
IV. Dokumentacja ochrony przetwarzania danych w świetle RODO.
1. Polityka bezpieczeństwa informacji.
2. Instrukcja zarządzania systemami IT.
V. Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych.
1. Dane osobowe w systemach IT.
2. Administrator Systemów Informatycznych.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa w urządzeniach przenośnych.

O wykładowcach

Małgorzata Sokołowska – radca prawny, trener, praktyk

Absolwentka prawa, ukończyła dwie aplikacje: sądową i radcowską. Ekspert prawa cywilnego, gospodarczego, ochrony danych osobowych. Autorka wielu programów szkoleniowych z zakresu prawa gospodarczego, windykacji należności, prawa energetycznego, ochrony danych osobowych, administracyjnego adresowanych zarówno do przedsiębiorców jak i pracowników administracji publicznej. Tworzy i prowadzi szkolenia dla praktyków w swoich dziedzinach. Od 2006 r. prowadzi kancelarię prawną. Na co dzień reprezentuje klientów w sporach sądowych z zakresu prawa pracy, cywilnego i gospodarczego oraz przed urzędami i instytucjami. Zajmuje się doradztwem prawnym dla spółek prywatnych oraz organów administracji rządowej i samorządowej. Posiada zdolność przekazywania nawet bardzo specjalistycznej wiedzy w sposób zrozumiały dla osób nie posiadających wykształcenia prawniczego, zachowując wysoki poziom merytoryczny.

Maciej Niewiński – specjalista bezpieczeństwa, administrator IT, audytor

Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej specjalizacji inżynieria komputerowa. Audytor wiodący i wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013. Od 2009 specjalizuje się w kwestii bezpieczeństwa systemów informatycznych. Na co dzień projektuje i administruje systemami infrastruktury informatycznej w sektorze bankowym. Zajmuje się oceną podatności obszarów IT firm.

Szkolenie adresowane jest w szczególności do osób odpowiedzialnych w organizacji za obszar ochrony danych osobowych tj. Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, specjalistów ds. ochrony danych osobowych, kadry kierowniczej odpowiedzialnej za system ochrony danych, pracowników działu kadr, marketingu, obsługi klienta i innych działów przetwarzających dane osobowe. Osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 350,00 zł plus podatek VAT.

Należność za udział w szkoleniu należy przekazać na rachunek bankowy o numerze: 39 1020 1332 0000 1402 1037 7812 (z dopiskiem zawierającym tytuł szkolenia, termin, imię i nazwisko uczestnika).

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail isp@isp.info.pl do dnia 23 kwietnia 2018 r.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefony: (85) 744 66 59, kom. 882 077 284.

Regulamin szkoleń

Kryzys jako szansa- czyli w biznesie przetrwają najlepiej przygotowani

Termin szkolenia: 28 listopada 2019 roku (czwartek) godzina 10:00 – 13:45

Miejsce szkolenia: ul. Okopowej 56, róg Anielewicza, I piętro, Warszawa

PLAN SZKOLENIA:

10.00-10.30 – Restrukturyzacja po polsku czyli cztery drogi do zwycięstwa (opis czterech procedur sądowych, ich wad i zalet)

10.30-10.45 – Pytania oraz analiza przykładów z życia wziętych

10.45-11.00 – Przerwa kawowa

11.00 – 11.30 – Pierwsze symptomy nadchodzących kłopotów, czyli na co zwracać uwagę wypatrując przyszłych problemów finansowych firmy (analiza różnych stanów faktycznych, które mogą prowadzić do powstania problemów w przyszłości).

11.30-11.45 – Pytania oraz analiza wybranych kazusów

11.45-12.00 – Przerwa kawowa

12.00 – 12.30 - Restrukturyzacja dla każdego? Analiza głównych problemów jakie mogą wystąpić u każdego przedsiębiorcy, który zabiera się za restrukturyzację oraz analiza sposobów radzenia sobie z typowymi przyczynami klęski polskich restrukturyzacji

12.30-12.45 – Pytania oraz analiza wybranych kazusów

12.45-13.00 – Przerwa kawowa

13.00 – 13.45 – Część warsztatowa, czyli analiza problemów przedstawionych przez uczestników szkolenia oraz analiza kazusów z praktyki restrukturyzacyjnej z całej Polski, konkretne rozwiązania konkretnych problemów (np. restrukturyzacja a postawa finansującego banku, co ze środkami z PARP, całość majątku pod zabezpieczeniem, obligacje a restrukturyzacja).

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 450,00 zł plus podatek VAT.

Należność za udział w szkoleniu należy przekazać na rachunek bankowy o numerze: 39 1020 1332 0000 1402 1037 7812 (z dopiskiem zawierającym tytuł szkolenia, termin, imię i nazwisko uczestnika).

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail isp@isp.info.pl do dnia 25 listopada 2019 r.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 604-213-743.

Regulamin szkoleń

Lokalizacja

Instytut Stosowania Prawa‎ Sp. z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 32/502,
15-084 Białystok
+48 882 077 284
+48 85 744 66 59

isp@isp.info.pl